Egy ember beteg az antihelmintikum után, Egy ember beteg az antihelmintikum után - Helminták patogenitási csoportja


Könyvszemle Bolyai emlékkönyv A Bolyai bicentenárium alkalmából nemcsak számos konferenciát, megemlékezést, koszorúzást tartottak, de jelentős az a könyvtermés is, ami a jubileumnak köszönhető.

Ennek egyik darabja az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság által kiadott Bolyai emlékkönyv, amely tizenegy tanulmányt tartalmaz, és Babits nevezetes költeményével a Bolyaival kezdődik. A vers után a kötet egyik szerkesztőjének, Puskás Ferencnek Előhang a Bolyai-emlékkönyvhöz címmel egy rövid összefoglalása következik Egy ember beteg az antihelmintikum után János életéről és alkotásairól.

Földes László - Nehézfémek és betegségek kapcsolata, megoldási módok - Kristálykoponyák Napja Avicenna orvosi tanításai híres munkájában, a Kánonban nyerték el maradandó formájukat. E tanulmányban a figyelmet elsősorban e mű felépítésére, szellemére és tárgyára összpontosítjuk.

A továbbiakban azután bizonyos logikus sorrendben követik egymást a tanulmányok. Először is a Bolyai János által felfedezett nem-euklideszi, abszolút más néven hiperbolikus geometria ismertetését találjuk meg Bitay László és Orbán Béla tollából két külön tanulmányban Bolyai János új geometriája és A Bolyai geometria modelljeiről. Ezeket két fizikus, Gábos Zoltán és Toró Tibor tanulmánya követi, akik a fizika szempontjából mutatják be Bolyai korszakalkotó eredményének a hatásait Bolyai János térelmélete és Bolyai János, a "Scientia Spatii" megalkotója és a fizika geometrizálásának úttörője.

a leghatékonyabb a féregtől tojáslista kezelés egy gyermeknél

Ismeretes, hogy Bolyai János pályáján és életében jelentős szerepet töltött be a bécsi Császári és Királyi Hadmérnöki Akadémia és egyáltalán az a tény, hogy ig aktív, majd nyugállományú mérnökkari tiszt volt.

Ezt egész életén keresztül aláírásánál legtöbbször fel is tüntette. Életének, pályájának ezekről a vonatkozásairól szól részletesen Ács Tibor dolgozata. Bolyai János jelentőségét Erdély egy ember beteg egy ember beteg az antihelmintikum után antihelmintikum után Benkő Samu mutatja be Bolyai János az erdélyi panteonban, Kolumbán József pedig leírja azt a folyamatot, ahogy az új geometriai felfogás fokozatosan tért hódított a tudományos gondolkodásban Bolyai János a tudomány tükrében.

Bolyai János neveltetésében és egyáltalán, korszakalkotó eredményeinek elérésében tagadhatatlan édesapjának, Bolyai Farkasnak az érdeme. Érthető ezért, hogy vele külön is foglalkozik a kötet egyik tanulmánya. A két Bolyai - bár Farkas ben Bólyán, Féreg gyógyszerek terhes nők számára ben Kolozsváron született - élete jelentős részét Marosvásárhelyen töltötte.

Erről szól Weszely Tibor Marosvásárhely és a Bolyaiak című írása. A Bolyai család egyébként Erdély egyik legrégebbi nemesi családja. Az első írásos emlék ben emlékszik meg egyik ősükről. Oláh-Gál Róbert erről a családról és családfáról ír Adalék a éves Bolyai család történetéhez címmel.

Elmondható, hogy a kis könyv kétségtelenül gazdagította az egyébként sem szegény magyar Bolyai-irodalmat. Halsted írt le a maga idejében idézve Kolumbán József cikkében : "Kétlem, hogy Erdély sok olyan jelentős férfiút termett volna, mint a két Bolyai, és a tudomány szeretetének hiányában saját nemzetük iránt érzett szeretet kellene, hogy ösztökélje a magyarokat a velük való foglalkozásra".

Kérésünkre elküldte közleményeit ti. Nyikolaj Ivanovics Lobacsevszkij közleményeit - B. Halsted, Tegyük még hozzá, hogy - mint Benkő Samu egy másik tanulmányában tudósít róla - ben Eötvös Józsefhez, mint a Magyar Tudományos Akadémia elnökéhez fordult a római tudományos akadémia matematikai osztályának elnöke azzal a panasszal, hogy három év óta, mind ők, mind a párizsi és bordeaux-i akadémia tízszer írtak a marosvásárhelyi kollégiumnak, mert érdekelték őket Bolyai hátrahagyott irományai, de választ nem kaptak.

Berényi Dénes Hargittai István - Hargittai Magdolna: Szimmetriák a felfedezésben Hargittai Istvánra "rájár a rúd", mostanában sűrűn reflektálnak újabb s újabb köteteire, többek között a Magyar Tudomány hasábjain is.

Persze ez nem mostani "szokás"; az említett periodikában ben magam méltathattam Szimmetria - egy kémikus szemével című monográfiáját.

Az általa feldolgozott téma egyre felfutóbb státusú maradjunk csak a Magyar Tudománynál: márciusában Szimmetria a tudományban és a művészetben címmel tematikus számot adtak ki a szerkesztők.

A Hargittaiéknak is fontos Arthur Koestler A teremtésben az alkotást olyan örömszerző tevékenységként kategorizálja, amely új mintázat formájában érhető tetten, méghozzá azáltal, hogy a régi túlnyomóan szimmetrikus képletet átstrukturálja. De utalhatunk Selye János Álomtól a felfedezésigjére, a tudós örömszerző munkálkodása során a teremtés folyamatáig jut el, s tudományos felfedezései törvényszerűségek új harmóniáját vetítik elibénk. Hargittaiék Bevezetésükben a szimmetria-probléma iránti érdeklődésük kezdetét az as évek végére, az esek elejére datálják.

Hogy érdeklődésük mennyire kurrens tudományos mezőre csábította őket, annak bizonyítéka immár újfent tárgyiasult. A szimmetria fogalmát pásztázva kardinális kérdésekről szólnak érdeklődő laikusoknak, s azt hangsúlyozzák, hogy a szimmetria gyakran társul a szépséggel, olykor akár a szomorú szépséggel nagyon szubtilis itt Alekszandr Puskinra való hivatkozásuk.

A szimmetrikus minősítés nagymértékben személyes, a Polányi Mihály értelmében vett személyes tudás szintjén. A maradéktalan szimmetria steril, élettelen, s mint ilyen, idegen az emberi természettől. Ugyanakkor már az érzékelés pszichés folyamatában is kimutatható a szimmetria jelentősége.

Rövid szemlénkben két főrészre tekintünk: A Keplerről és a Curie-ről szólókra. Kepler a bolygómozgás három törvényét mesteri modellálással konstruálta; ezt vélhetjük munkássága vezérmotívumának. Az ő általa kultivált geometriai a széles spektrumú legjobb antihelmintikus szer a legáltalánosabb modelltípus.

Avicenna Kánonja és az európai orvostudomány

Az angolul is bemutatkozó Kepler nagy felfuttatója Koestler volt - ő is joggal emelte ki Kepler-életrajzában azt a tényt, hogy a síkból a térbe való átmenet volt az igazi éca, s ez még akkor is paradigmaváltás, ha Koestler szerint Kepler nóvuma "álfelfedezés". Midőn tudatosította magában koncepciója problémáit, az általános harmónia eszméje kerítette hatalmába, se ennek mintegy alárendelte a geometriai modellt, hiszen észrevette: a geometria önmagában elégtelen a természettörvények magyarázatához.

Harmóniaképzete egyértelműen rokonítható Werner Heisenberg határozatlansági elvével, emelik ki Hargittaiék. Hitét a Világegyetem szimmetriájában és Isten ezirányú törvénykezésében zavarta ugyan némileg azon felismerése, hogy a bolygók Nap körüli pályája nem kör alakú, ám tamáskodását ama segédtétellel anullálta, mely szerint az egész így is harmonikus, hiszen összhangban áll a tapasztalattal, így pedig a harmónia magasabb szintjére helyezhető.

Kepler a hatszögletes hópelyhek alakjában és szimmetriájában gyönyörködve e formák képződését - helyesen - a nagyon szoros belső illeszkedésnek tulajdonította. A hatszögletes hópelyhektől - többek között - James Watson és Francis Crick nukleinsav-molekulák kettős csavar modelljén át e csavar szerkezete az önmásolás triviálisan vonzó modelljeCurie-ig vezet az út.

Ám itt nem a szimmetria, hanem az aszimmetria kerül piedesztálra, hiszen Curie szerint bármely jelenséget a disszimmetria hozza létre, az kreálja. Akármely jelenség csakis akkor megfigyelhető általunk, ha valamilyen szimmetriaelemnek híján van a rendszer. Sok olyan jelenségre bukkanhatunk, amelynek van tükörszimmetrikus párja, s nem hozható egymással fedésbe; ez a "kiralitás", vagy más néven a jobb-bal kezűség.

A természettudósok mellett a művészetben is fellelhető szerveződés ez, s a filozófia is reflektál Immanuel Kant példának okáért az egymásra nem illeszthető tükörképeket "inkongruens ellendarabok"-nak titulálja.

férgek jönnek ki életben férgek kezelésének módjai

Azt, hogy mennyire "a levegőben lógott" az aszimmetria kurziválása, jelzi - sok egyéb mellett - ama tény, hogy Curie es perdöntő cikkét Pasteur es, hasonló mentalitású tanulmánya követte, amely szerint a Világegyetem disszimmetrikus.

A szimmetria meghiúsulásának egyik tipikus formációja a megtört szimmetria, amikor a természetnek meg nem felelő tükörkép demonstrálja - a természet nem tiszteli igazából a szimmetriát. Ugyanakkor, hangsúlyozzák Hargittaiék, Steven Weinberg szerint a megtört szimmetriáról kideríthetjük, hogy az rejtett szimmetria, s a "tökéletes rendetlenség" sem más, mint szimmetria.

Másrészt - érvel Weinberg - egy kristály elrendezéséhez meg kell törnünk a szimmetriát. A megtörésnél maradva: Hargittaiék értelmezik Ilya Prigogine időszimmetria-megtörését. Egy ember beteg az antihelmintikum után Prigogine-t: "A termodinamikát egyaránt alkalmazták az egyensúlytól távoli és az egyensúlyhoz közeli helyzetekre. Az egyensúlyhoz közeli világ stabilis világ. A kilengések lecsillapodnak, a rendszer visszatér az egyensúlyhoz. A helyzet drámaian megváltozik az egyensúlytól távol.

Itt a kilengések felerősödhetnek. Az egy ember beteg az antihelmintikum után folyásához társított irreverzibilis folyamatoknak fontos építő szerepük van. Budapest, Vince Kiadó, Balogh Tibor a filozófiai -pszichológiai- tudomány doktora Kassai Tibor: Helmintológia.

Az állatok és az ember gyógyszer férgek tetramiszol okozta bántalmai Kassai Tibor hiánypótló szakkönyvének ismertetése előtt érdemes annak természettudományi, általános jelentőségére felhívni a figyelmet.

A könyv ismeretanyaga a filogenezis, a szelekció, az élőlények egymásrautaltsága vagy éppen az egymás kihasználása szempontjából rendkívül gondolatébresztő. A közel egymilliárd éves fajfejlődésben az alkalmazkodóképesség, az önálcázás, a fajfenntartás képessége talán azokban az élőlényekben fejlődött ki a legtökéletesebben, melyekről e könyv szól.

A különböző gazdaszervezeteket megtaláló, azokat összekapcsoló tulajdonság kialakulása és az ezeknek megfelelő egyes fejlődési alakzatok kifejlesztése rendkívül gyakorlati és célravezető genetikai háttér működését feltételezi. A saját és idegen paraziták felismerésének különleges formái, az ezekből fakadó immunológiai védekezés és annak lehetőségei új megvilágításba helyezik a biológiai változatosság "Természet" által történő biztosítását.

A parazitákban kialakult immunológiai "álcázóképesség", vagy éppen a faj védelmét célzó immunregulációt előhívó képesség analóg azokkal a mechanizmusokkal, melyek a vírusok vagy a daganatok esetében a gyógyítás szempontjából nem kívánatosak.

Kassai Tibor könyvében az immunológiai jellegzetességek felsorakoztatása nem véletlen, hiszen a szerző a parazitákkal kapcsolatos fajlagos és természetes immunitásnak az egyik legelismertebb nemzetközi szakembere, aki tanszéki kutatási tevékenységének jelentős részét is e területen fejtette ki A szakkönyv világosan tükrözi e területnek a tudományban és a gyakorlatban betöltött szerepét.

  • Magyar Tudomány február Egy ember beteg az antihelmintikum után Avicenna orvosi tanításai híres munkájában, a Kánonban nyerték el maradandó formájukat.
  • Vermox útmutatás pinworms gyermekek számára
  • Giardia parasite symptoms

Belelapozva a vonzó kiállítású és világos szerkesztésű könyvbe, az érdeklődő rögtön felismeri, hogy itt nem egy már régóta hiányolt szakkönyvről, hanem jóval többről van szó, mely elsősorban a szakmai anyag bemutatási módszerében tükröződik. Az egyes rendekhez tartozó különböző fajokat, illetve kórformákat leíró fejezetek legelején három kérdésre kapunk választ: mi a szóban egy ember beteg az antihelmintikum után ember beteg az antihelmintikum után faj elterjedése, illetve állategészségügyi és közegészségügyi jelentősége?

Ezek megválaszolását követően, a kórokozók leírása rendkívül didaktikus: a faj megnevezését a jellemzés, az alaktani bemutatás, a tartózkodási hely, a pete leírása követi.

A gazdaspektrum és a fejlődésmenet az egyik legérdekesebben és egyben legvilágosabban bemutatott részét képezi az anyagnak. Az egyes fajok életciklusát diagramok formájában ismerteti. Ezt az ismeretanyagot logikusan követik a járványtani kérdések, majd a kórfejlődés, a tünetek és a kórhatározás tárgyalása. Végül a gyógykezelés és a védekezés ismertetése zárja le az egyes fajokra vagy fajcsoportokra vonatkozó leírásokat.

Hallatlan előnye ennek a következetesen kialakított szerkezetnek, hogy az ismeretanyag jól elsajátítható és könnyen összehasonlítható, valamint az egyes kérdésekre a válasz gyorsan megtalálható. A szövegmegírásban pedig tükröződik Kassai Tibor egyetemi évek alatt kialakult előadói gyakorlata, a hazai és nemzetközi téren szerzett tapasztalata és lényegmegragadási készsége.

Túlzás nélkül állítható, hogy a könyv minden mondata, minden szava fontos ismereteket közöl, világosan megfogalmazott formában. A helmintológia az általános természettudomány szakterülete mellett az állatorvosi és orvostudományi ágazatokat is érinti. A medicina elméleti és gyakorlati szakemberei igen csekély helmintológiai ismeretanyagot szerezhettek a graduális oktatás keretében.

Ezt igazolta vissza a posztgraduális és szakorvosképzés, amikor az elméleti és klinikai immunológiai, allergológiai tanfolyamokon, éppen Kassai Tibor előadásai nyomán, ez a szakterület nagy érdeklődést váltott ki újszerűségével. Mivel a könyvismertetés írója az orvostudományban érdekelt, nyilvánvalónak tekinthető, hogy különös figyelemmel kísérte a humán medicina számára nyújtott "tananyag" hasznosíthatóságát. A szakkönyv ennek az igénynek is kiválóan eleget tesz, ugyanis minden humán vonatkozású rész egyöntetűen színes hátérrel, tablóban kiemelve szerepel.

A könyvismertetésnek vannak "kötelező kűrjei", melyek elsősorban a tartalmi, formai és mennyiségi paraméterekre vonatkoznak. Tartalmi tekintetben szívesen teszek eleget e kötelezettségnek, hiszen a kötet nem kevés jó értelemben vett meglepetéssel szolgál. A könyvben a második rész foglalkozik a fentiekben érintett fajok ismertetésével, mely felöleli a laposférgek, a fonálférgek, a buzogányfejű férgek törzseihez tartozó fajok által előidézett kórformákat.

A harmadik rész a féregfertőzések gyógyítását és megelőzését foglalja magában. Ez a témakör felöleli az antihelmintikumok használatának általános kérdéseit, a toxikus hatásokat és a gyógyszer-rezisztenciát valamint a hatékonysági vizsgálat módszertanát. Rendkívül hasznos a gyakorlat számára az a táblázat, mely a Magyarországon állatgyógyászati célra engedélyezett antihelmintikus készítményeket sorolja fel.

Az olvasó azonban hiába keres a könyvben hasonló táblázatot az emberi féregfertőzések orvoslására használható antihelmintikus készítményekről. Ennek egyszerű oka az, hogy a hazai gyógyszerpiac kínálatában alig néhány ilyen készítmény található. A nem kemoterápiás védekezés módszereit tartalmazó fejezet részletezi a megelőzés szakmai, szervezési, rendszabályozási lehetőségeit.

A negyedik rész a féregfertőzések kórhatározásával foglalkozik. A vizsgálatok előkészítésétől, a laboratóriumi és mikroszkópos módszerek részletes leírásán keresztül a technikai fogások bemutatása teszi teljessé ezt a gyakorlat szempontjából fontos fejezetet.

Az ötödik különálló rész a féregpeték és -lárvák kimutatására szolgáló vizsgálati módszereket ismerteti nyolc olyan táblával kiegészítve, melyek klasszikus grafikákkal ábrázolják a peték mikroszkopikus képeit. Ezek a rajzok a múlt század tökéletes grafikai technikájával nemcsak szemléletesek, hanem esztétikailag is szép látványt nyújtanak. Végül, de nem utolsósorban, az "adalék" részek nyújtanak különleges csemegét az érdeklődőknek.

A bevezetésben, az összefoglaló táblákban és a függelékben rögzített anyagokból az alábbiakat érdemes kiemelni: tematikailag csoportosított kifejezésmagyarázat, a parazita férgek osztályozása, a paraziták okozta bántalmak nevezéktana, féregtaxonok hétnyelvű szótára, a forrásmunkák és a javasolt irodalom jegyzéke, valamint a részletes és szokatlanul informatív tárgymutató. A Helmintológia híven tükrözi a nagy mester, Kotlán Sándor emlékezetét, kinek Kassai Tibor egy ember beteg az antihelmintikum után munkáját.

A magyar nyelvű könyv a szerző Veterinary Helminthology címen az oxfordi Butterworth-Heinemann Kiadó által ben kiadott, és azóta spanyol nyelven is megjelent, nemzetközi sikert aratott művének bővített és átdolgozott kiadása. A természettudomány, az orvostudomány magyar művelői és szakemberei számára öröm, hogy képanyagában és nyomdatechnikájában ilyen szép szakkönyvhöz jutottak a Medicina kiadásában.

Szimmetriák a felfedezésben

A két külföldi kiadásnál gazdagabb, gyakorlatibb és a humán vonatkozásokkal is kiegészített mű nagymértékben hozzájárul a graduális és a posztgraduális képzés európai uniós szintjéhez, de elsősorban az ország számára fontos és hasznos szakmai tevékenységhez. Kassai Tibor: Helmintológia.

  • Egy ember beteg az antihelmintikum után, Avicenna orvosi giardia humans antibiotics híres munkájában, a Kánonban nyerték el maradandó formájukat.
  • Emberi szalagféreg parazita
  • Hemiparasites példák

Az állatok és az ember féregélősködők okozta bántalmai. Medicina, Budapest,p. Mint Glatz Ferenc főszerkesztő "előszó gyanánt" írt bevezetőjéből kitűnik, a kiadvány terve évekkel korábban, az Akadémia alapításának A feladat valóban nem volt egyszerű.

A szócikkeket lehetőleg egységes rendszerbe foglaltan kellett elkészíteni. Eszerint az életrajzi alapadatok s a művelt tudományág rövid és pontos megjelölése mellett az iskolai-egyetemi végzettség, a tudományos fokozatok, majd az akadémiai levelező és rendes tagság elnyerésének időpontja következik; ezt a tudománypolitikai és oktatói tevékenység ismertetése és a kutatómunkában elért eredmények felsorolása követi.

A szócikket a székfoglaló k és lehetőség szerint forrásuk megjelölése után az akadémikus főbb műveinek felsorolása s a róla illetve munkásságáról szóló irodalom ismertetése zárja. Mindehhez fel kellett dolgozni, ellenőrizni, pontosítani, olykor helyesbíteni a korábbi akadémiai kézikönyvek, a sokféle szaklexikon adatait-anyagait, nem szólva az újonnan bekerült nagyszámú új szócikk alapos, felelős, megbízható adatközlésének kidolgozásáról.

Utóbbi főként az élő akadémikusokra vonatkozó szócikkeket érinti, hisz nem kis felelősség munkásságuk, tudományos eredményeik rövid összefoglaló értékelése, főbb munkáik megjelölése, a róluk szóló szakirodalom megfelelő válogatása. Nem kis feladat volt megbirkózni az Akadémia szervezeti változásainak figyelembe vételével sem. Az akadémiai tagság mibenléte, megnevezése az Akadémia alapításától kezdve gyakran változott, módosult.

Miután az antihelmintikum kijutott férgekből - Helminths betegségek állatokban

Módosult a külső tagság kritériuma is, végül volt egy szégyenteljes időszak, amikor az Akadémia rendes és levelező tagjainak jó részét tanácskozó taggá minősítették vissza - gyakorlatilag törölve őket a tudós társaságból. Rehabilitálásuk ben következett be.

parazita diagnosztika az aszcariasis nagyon jól él

Kisebb-nagyobb módosítások voltak az akadémiai tisztségek elnevezésében, s változott az Akadémia tudományos osztálystruktúrája is. Mindezeket a változásokat-módosulásokat is figyelemmel kellett kísérni az egyes tudósok szakmai besorolásánál éppúgy, mint akadémiai "státusuk" vagy tisztségviselésük megállapításánál.

A kötet szerzői és szerkesztői kiválóan megbirkóztak ezekkel a változó feltételekkel-viszonyokkal, s az olvasók számára is lehetővé tették a jobb tájékozódást azáltal, hogy pontos kimutatást készítettek s helyeztek el az I.

Nem térhetünk ki az adatok-anyagok lenyűgöző gazdagságának ismertetésére, még kevésbé az egyes tagok életpályájának bemutatására, annyit azonban mindenképpen megállapíthatunk, hogy a három kötet valójában a magyar tudománytörténet sajátos foglalata - a tudósi életpályák rövid szócikkekben megfogalmazott formájában. S a magyar tudományosság művelőinek ez az imponáló arcképcsarnoka nemcsak a múlt nagyszerű eredményeit mutatja be, hanem tájékoztat a jelen tudósainak nemzetközileg is magasra értékelt munkásságáról, s ez a mozzanat az, ami a jövőre nézve is bizalommal töltheti el az olvasót.

A magyar tudomány mindig is szorosan egy ember beteg az antihelmintikum után volt ágyazva a nemzetközi tudományosságba. Ezt példázzák azok az adatok, amelyek az egyes szócikkekben kimutatják, hogy a magyar tudósok a világ hány vezető tudományos társaságának, akadémiájának tagjaiként nyertek munkásságuk révén elismerést, nem is szólva arról a közismert tényről, hogy hány magyar vagy magyar származású tudóst tüntettek ki a világ legrangosabb tudományos elismerésével, a Nobel-díjjal.

A magyar tudományosság kiváló nemzetközi kapcsolatainak másik mutatójaként a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagjainak névsora szolgál. Ha belelapozunk a 3. A kötetek csaknem valamennyi akadémikus képmását is közlik; számuk meghaladja az ezerhétszázat. A képek 3. Kiegészítésül ugyanebben a kötetben találhatjuk azoknak az emlékbeszédeknek a jegyzékét, amelyek az óta elhunyt akadémikusokról hangzottak el, s jelentek meg az akkor belféreg tunetei Emlékbeszédek sorozatban.

Erre azért volt szükség, mert a szócikkek írásakor az irodalmi hivatkozásoknál ezt a sorozatot még nem vették figyelembe.

Bolyai emlékkönyv

Áttekintve a kis híján kétezer életpályát ismertető három, több mint száz szerzői ívet tartalmazó kötetet, aligha foglalhatunk állást valamennyi szócikk vagy akárcsak egy tudományág művelőinek bemutatásáról.

Az általam közelebbről ismert társadalomtudományok akadémikus művelőiről készült szócikkek megbízható, pontos adatai mindenesetre valószínűsítik, hogy ez a szakmai igényesség, ez a tudományos alaposság a munka egészére is jellemző.

Könyvszemle Bolyai emlékkönyv A Bolyai bicentenárium alkalmából nemcsak számos konferenciát, megemlékezést, koszorúzást tartottak, de jelentős az a könyvtermés is, ami a jubileumnak köszönhető. Ennek egyik darabja az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság által kiadott Bolyai emlékkönyv, amely tizenegy tanulmányt tartalmaz, és Babits nevezetes költeményével a Bolyaival kezdődik. A vers után a kötet egyik szerkesztőjének, Puskás Ferencnek Előhang a Bolyai-emlékkönyvhöz címmel egy rövid összefoglalása következik Bolyai János életéről és alkotásairól. A továbbiakban azután bizonyos logikus sorrendben követik egymást a tanulmányok. Először is a Bolyai János által felfedezett nem-euklideszi, abszolút más néven hiperbolikus geometria ismertetését találjuk meg Bitay László és Orbán Béla tollából két külön tanulmányban Bolyai János új geometriája és A Bolyai geometria modelljeiről.

Ez az igényesség a garanciája annak, hogy a kötetek révén sikerült elérni azt a főszerkesztő által megfogalmazott célt, hogy lerakják "egy megbízható tudománytörténeti adatbázis épületének alapjait". Végezetül említtessenek meg a kitűnő munka alkotói. Budapest, MTA Társadalomkutató Központ - Tudománytár, Mucsi Ferenc Barta Györgyi: A magyar ipar területi folyamatai A könyv: a magyar ipar térbeli fejlődését két társadalmi rendszeren államszocializmus, kapitalizmus keresztül, több iparfejlődési szakaszt a nyersanyag-alapú nehézipari fejlődéstől a feldolgozóipari, majd a posztindusztriális korszak rossz lehelet torok problémák felölelve vizsgálja.

A betegségek titkainak megfejtése (biologika, ujmedicina, recallhealing)

A térbeli folyamatok bemutatása nem földrajzi leírás, hanem gazdag kartográfiai anyaggal s statisztikai számításokkal alátámasztott oknyomozó elemzés. Ebben a szerző az ipar térfolyamatait vizsgáló fő nemzetközi irányzatok, koncepciók alapos ismeretére támaszkodik.