Prokontra.hu
Hírek és információk

Felhasználási feltételek

 

Szolgáltató és jelen webhely azonosítása

Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet a Szeptember Független Média Alapítvány üzemelteti

Szeptember Független Média Alapítvány
9024 Győr, Közép utca 16. 3/305.
Nyilvántartási szám: 08-01-0051418
www.sfma.hu
info@sfma.hu

(a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti. Jelen webhely:
https://prokontra.hu internetcímen elérhető webhely, az azon elérhető weboldalak és aloldalak.

A magyar jog kikötése, általános rendelkezések

A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető Szolgáltató magyar nyelvű felületen elérhetővé tett szolgáltatása Magyarországra irányul. Ennek értelmében a magyar nyelven megjelenített szolgáltatás nyújtására, valamint a magyar állampolgár felhasználókra, továbbá a szolgáltatást Magyarországon, a magyar nyelvű internetes felületen igénybe vevő felhasználókra – a szolgáltatás igénybevétele során és az adatkezelésre vonatkozóan is – e feltételek keretein belül a magyar jog irányadó és alkalmazandó, különös tekintettel a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban: Ptk.),
a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvényre,
a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvényre,
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre,
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényre,
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április

27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation – Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre.

A felhasználási feltételek valamint a Szolgáltatóval folytatott kommunikáció nyelve magyar.

A felhasználási feltételeket Felhasználó jelen dokumentum címe alatt található link használatával menthető formátumban letöltheti, valamint az aktuális állapotában mindig elérhető a webhelyen.

Jelen felhasználási feltételekben említett időpontok, időintervallum megjelölések a szerint értendők.

Felhasználási feltételek hatálya

Jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: feltételek) a webhelyen elérhető szolgáltatásokra, illetve a webhelyen elérhetővé tett információkra vonatkoznak. A webhely használatának elkezdésével az ott elérhető aktuális felhasználási feltételeket Felhasználó minden alkalommal elfogadja. A feltételek alanya a Szolgáltató, másrészről minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe továbbá közvetlen kereskedelmi képviselete, külföldi természetes személy, illetve külföldi székhellyel rendelkező, a rá irányadó jog szerint jogi személynek minősülő szervezet – a továbbiakban Felhasználó –, aki a webhely használatának megkezdésével a feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A felhasználási feltételek a Szolgáltató által jelen feltételek szerint üzemeltetett webhelyen történő elhelyezéstől hatályos, és határozatlan időre szól. A felhasználási feltételek részét képezi a webhelyen elérhető Adatkezelési tájékoztató, Tájékoztató “sütik” alkalmazásáról és Jogi nyilatkozat.

Szolgáltató

A Szolgáltató további adatai:

Szeptember Független Média Alapítvány
9024 Győr, Közép utca 16. 3/305.
Nyilvántartási szám: 08-01-0051418
www.sfma.hu
info@sfma.hu

Engedélyek/nyilvántartások és engedélyező/nyilvántartó hatóságok:

Bejegyzés alatt. – Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság – szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként

Ügyfélszolgálat

Szolgáltató az alábbi elérhetőségeken működteti ügyfélszolgálatát, a lentebb írt időintervallumokban:

E-mail cím: info@prokontra.hu
Az ilyen úton érkező e-mail-ekre Szolgáltató az érkezéstől számított 2 munkanapon belül válaszol.

Felhasználó

Jelen felhasználási feltételek szerinti Felhasználó az a személy, aki böngészi a webhelyet, illetve aki e felhasználási feltételek valamint az adatkezelési tájékoztatóban írtak szerint adatai megadásával kommunikációt kezdeményez a Szolgáltatóval.

Szolgáltató szolgáltatása, felhasználási feltételek, Szolgáltató kötelezettségei

Szolgáltató szolgáltatása:

Szolgáltató elsődleges célja szöveges és képi tartalmaknak a nyilvánossághoz való eljuttatása tájékoztatás vagy szórakoztatás céljából, az e tevékenységekre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartásával.

Szolgáltatása továbbá a webhely és az azon található kommunikációs lehetőségek üzemeltetése, valamint az ott aktuálisan igénybe vehető egyéb szolgáltatások biztosítása.

Felhasználási feltételek: jelen felhasználási feltételek és a webhelyen található tájékoztatókban, nyilatkozatokban, szabályzatokban írt szabályok.

Szolgáltató kötelezettsége:

A webhely üzemeltetése, a webhelyen körülírt szolgáltatás biztosítása, a lentebb írt feltételeket és eseti kivételeket is figyelembe véve. (Szolgáltató jelen szerződési feltételekben lentebb, a “Felelősség kizárása”, a “Kizárás a felhasználók közül” és a “Webhely üzemeltetésének befejezése” című fejezetekben írt jogai.)

Szolgáltató elsődleges célja szöveges és képi tartalmaknak a nyilvánossághoz való eljuttatása tájékoztatás vagy szórakoztatás céljából, az e tevékenységekre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartásával.

Szolgáltató szerkesztői felelősséggel rendelkezik a webhelyen nyújtott szolgáltatás tartalmának megválasztásáért, és meghatározza annak összeállítását. A szerkesztői felelősség a webhelyen elérhető tartalmak kiválasztása és összeállítása során megvalósuló tényleges ellenőrzésért való felelősséget jelenti, és nem eredményez szükségszerűen jogi felelősséget a webhelyen elérhető tartalmak tekintetében.

Szolgáltató nem felelős a webhelyen elérhető, partnerei által alkotott tartalmakban közölt adatok, információk pontosságáért. A közölt tartalmakat minden esetben mint szubjektív újságírói munkát, és nem mint szakértői véleményt kell tekinteni. A webhely ilyen – Szolgáltatótól elkülönülő személyek által alkotott – egyes konkrét tartalmaival összefüggésben keletkező esetleges károkért, sérelmekért vagy kellemetlenségekért Szolgáltató nem felelős.

Szolgáltató kötelezettsége a Felhasználók adatainak teljes körű védelme, az adatok jogszerű kezelése, valamint a Felhasználók ezzel kapcsolatos kérelmeinek, tiltakozásainak teljesítése. (Lásd jelen dokumentum lentebb olvasható “Adatkezelés, adatvédelem” című fejezetét.)

Felhasználó kötelezettségei

Felhasználó kötelezettsége a jelen felhasználási feltételek és az abban hivatkozott további dokumentumok elolvasása, az ezekben írt rá vonatkozó rendelkezések betartása.

A webhely használata ingyenes, Felhasználó a webhely használatáért ellenszolgáltatással nem tartozik.

A böngészéssel létrejövő jogviszony tartalma

A webhelyet böngésző Felhasználó a webhely használatának elkezdésével minden alkalommal elfogadja a felhasználási feltételeket és a webhelyen található tájékoztatókban, nyilatkozatokban és szabályzatokban írt szabályokat, különösen sütik alkalmazásáról szóló tájékoztató tartalmát. Az itt felsorolt szabályzatok, nyilatkozatok, tájékoztatók és jelen feltételek tartalmát Felhasználó bármikor megismerheti a webhelyen feltüntetett dokumentumok megnyitásával, azok Felhasználó általi elfogadását a böngészés elkezdésével Szolgáltató feltételezi.

A webhely böngészése és funkcióinak használata Felhasználó számára ellenszolgáltatás nélkül igénybe vehető.

Szolgáltató a webhely elérhetőségét bármikor – indokolás nélkül – megakadályozhatja az egyes, jelen felhasználási feltételeket sértő Felhasználók számára, vagy megszüntetheti annak elérhetőségét az összes Felhasználóra nézve a webhely üzemeltetésének befejezésével.

Szolgáltató a webhelyen kizárólag böngésző Felhasználók tekintetében is fenntartja magának a jogot az ott található tartalmakra vonatkozó jogi védelem és a webhely működésére, felhasználására vonatkozó szabályok tekintetében, azok érvényesítésére és megváltoztatására. A webhelyet böngésző Felhasználók a webhely használatának elkezdésével minden alkalommal elfogadják a felhasználási feltételeket és a webhelyen található tájékoztatókban, nyilatkozatokban és szabályzatokban írt rendelkezéseket, melyeket bármikor elolvashatnak a webhely oldalainak aljáról elérhető hivatkozott dokumentumokban.

A webhelyen megjelenített tartalmak vagy azok részleteinek felhasználása, továbbítása, újabb nyilvánossá tétele Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével és a forrás megjelölésével történhet. A Szolgáltató partnere által létrehozott tartalom tekintetében a szerző előzetes írásbeli engedélye és szerzői minőségének feltüntetésére vonatkozó utasításának betartása is szükséges.

A webhelyen megjelenített szerzői tartalmakat Szolgáltató előzetes, konkrét engedélye nélkül csak teljes egészében, változatlan formában és úgy lehet átvenni, hogy az átvevő a webhelyre történő egyértelmű hivatkozást, a forrás és a szerző megjelölésével együtt mindenkor feltünteti.

A https://prokontra.hu bejegyzett domain nevet a hivatkozás kivételével kizárólag Szolgáltató előzetes írásos engedélyével lehet felhasználni.

Szolgáltató határozott és egyértelmű engedélye nélkül tilos olyan munkák és anyagok létrehozása – nem kizárólagos jelleggel ideértve a betűtípusokat, ikonokat, link gombokat, háttérképeket, asztali témákat, online képeslapokat, montázsokat, összevágott és hasonló videókat, üdvözlőlapokat és engedély nélküli árukat – amelyek a webhelyen elérhető tartalmakból származnak vagy azok alapján készültek.

Felelősség

A webhelyen elhelyezett közlések a webhelyet látogató Felhasználókból álló közösség tájékoztatását szolgálják, és semmilyen módon nem kötik a Szolgáltatót. A webhelyen elhelyezett egyetlen közlés sem tekinthető szerződési ajánlatnak vagy szerződési ajánlat elfogadásának, illetve jogi vagy szakmai tanácsadásnak.

Szolgáltató folyamatosan frissíti a honlapon elhelyezett közleményeket és adatokat, azonban ezek pontosságát nem tudja garantálni. A jogszabályok által előírt adatközlési kötelezettségének minden esetben naprakészen eleget tesz. Szolgáltató nem vállal felelősséget a hibákból, pontatlanságokból és technikai jellegű problémákból adódó károkért. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a webhely tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa.

A webhelyen elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által fenntartott külső webhelyek tartalmáért Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli.

A cikkekre vonatkozó egyéb szabályok

A webhelyen megjelenő cikkeket a szerzői jog szabályai védik, azokat a webhelyen kívül megosztani, illetve azokból idézni csak a forrás feltüntetésével, az idézés szabályainak megfelelően szabad. A megosztás további feltétele, hogy az a tartalom teljes egészében és változatlan formában való átvételével történjen. A webhelyen megjelent cikkek tartalmáért azok szerzői vállalnak felelősséget.

Felelősség kizárása

Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a webhely rosszhiszemű felhasználásából vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek. Szolgáltató nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében Szolgáltató minden kártérítési felelősséget kizár. Szolgáltató kizárólag súlyos gondatlansága, szándékossága vagy a lényeges kötelezettségei megszegésének következtében előállott károkért felel.

Szolgáltatót jogszabály alapján szolgáltatási kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt a szolgáltatás nyújtásáról vagy annak befejezéséről. Szolgáltató az ebből fakadó károkért való felelősségét kizárja.

Szolgáltató nem vonható felelősségre a 12. pontban írt magatartásokból, szabályszegésekből adódó következmények miatt, valamint a Felhasználó magatartása, a Felhasználó által elfogadott felhasználási feltételek, szabályzatok, nyilatkozatok és az azokban hivatkozott tájékoztatókban megfogalmazott szabályok megszegése miatt bekövetkező eseményekkel, hátrányokkal kapcsolatban.

A webhelyen megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Szolgáltató nem vállal felelősséget a képi illusztrációk valóságtól való eltéréséért, ugyanakkor minden ilyen, a valóságtól eltérő módon, illusztrációként megjelenített kép esetén a kép alatt megjelenített szöveg útján jelzi a kép ilyen minőségét. Ezentúl szolgáltató az illusztrációként megjelenített képeket minden esetben úgy választja meg, hogy azok az objektív tájékoztatásra alkalmasak legyenek, és az általuk illusztrált tartalmakra tekintettel ne legyenek félrevezetők.

A webhelyen megtalálható reklámok tekintetében Szolgáltató a reklám közzétevőjeként felel a gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó törvényi kötelezettségek megtartásáért. Ugyanakkor a reklámozott szolgáltatás és annak szolgáltatója, reklámozott termék és annak forgalmazója vonatkozásában a szolgáltatás vagy termék minőségéért, a szolgáltató/forgalmazó magatartásáért, nyilatkozataiért Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

Szolgáltató nem felelős a webhelyen elérhető, partnerei által alkotott tartalmakban közölt adatok, információk pontosságáért. A közölt tartalmakat minden esetben mint szubjektív újságírói munkát, és nem mint szakértői véleményt kell tekinteni. A webhely ilyen – Szolgáltatótól elkülönülő személyek által alkotott – egyes konkrét tartalmaival összefüggésben keletkező esetleges károkért, sérelmekért vagy kellemetlenségekért Szolgáltató nem felelős.

A webhelyen található külső hivatkozások (a https://prokontra.hu internetcímtől eltérő címtartományra mutató link) követésével letöltött tartalom nem áll Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket Szolgáltató törli vagy módosítja. Az ilyen link használatával megjelenített vagy letöltött tartalmakkal kapcsolatban Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

Kizárás a felhasználók közül

A felhasználási feltételek megsértése esetén Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a feltételeket sértő Felhasználót előzetes értesítés nélkül kizárja a Felhasználók közül. Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt, vagy bármi módon megzavarják a Szolgáltató által működtetett informatikai rendszer működését.

Különösen kizárhatja Szolgáltató azt a Felhasználót, aki valótlan adatok közlésével vagy más módon félrevezeti a Szolgáltatót, vagy a többi felhasználót Szolgáltató szolgáltatásával vagy jellemzőivel kapcsolatban.

Amennyiben a fenti magatartások kárt okoznak, Szolgáltató az adott kárt okozó magatartást tanúsító személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.

A webhely üzemeltetésének befejezése

Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a webhely üzemeltetését bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül felfüggessze, vagy annak véget vessen. Szolgáltató különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy jogi okból a felhasználás további zavartalan folytatása nem biztosítható. Amennyiben ezt valamely Felhasználó magatartása idézte elő, Szolgáltató az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.

Adatkezelés, adatvédelem

Lásd az “Adatkezelési tájékoztató” és a “Tájékoztató “sütik” alkalmazásáról” című dokumentumokat, melyekben írtak részét képezik jelen felhasználási feltételeknek.

Felhasználási feltételek módosítása

Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a felhasználási feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges.

Bármely módosítás akkortól hatályos, amikor a módosítás szövege on-line hozzáférhetővé válik a webhelyen.

A webhely felhasználására vonatkozóan mindenkor a webhelyen aktuálisan közzétett felhasználási feltételek és egyéb szabályzatok, tájékoztatók alkalmazandók.

Irányadó jog, jogviták

Felhasználó elfogadja, hogy jelen felhasználási feltételekből eredő jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, Szolgáltatóval kölcsönösen együttműködve járnak el.

Felhasználó és Szolgáltató kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket peren kívül, tárgyalásos úton a legrövidebb idő alatt és a legkevesebb költséggel rendezzék. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a magyarországi Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék illetékességét kötik ki a jogvita bírósági úton történő rendezésére.

Szolgáltatót jogszabály alapján szolgáltatási kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt a szolgáltatás nyújtásáról vagy annak befejezéséről. A szolgáltatás kieséséből vagy megszűnéséből adódó károkért való felelősségét Szolgáltató kizárja.

Jelen felhasználási feltételekben nem rendezett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation – Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényrendelkezései irányadók.

Szolgáltató feletti felügyelet

A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság által nyilvántartásba vett tevékenység nyilvántartási száma és a hatóság megnevezése:

Bejegyzés alatt.

A hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Cím: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Telefon: +36 1 457 7100
Fax: +36 1 356 5520
E-mail: info@nmhh.hu Webhely: http://nmhh.hu/

Adatkezeléssel kapcsolatos felügyelet

Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.

évi CXII. törvény alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Webhely: http://www.naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per – az érintett Felhasználó választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

2018.12.01.